Share |

sub อื่นๆ

category หมวดหมู่สินค้า

province ค้นหาตามจังหวัด

 ไปยังจังหวัด »

login สมาชิกเข้าระบบ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ผู้สนับสนุน

find วันนี้ใครค้นหาอะไรบ้าง?

ติดตามหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดใน โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อดิจิทัล

หมดอายุแล้ว

รายละเอียดประกาศ :แสดงซ่อน


►  รางวัลชนะเลิศ

มหาวิทยาลัยรังสิต หนังสั้นเรื่อง จิตแพทย์

ที่ปรึกษา อาจารย์ภูร นิมมล

สมาชิกในทีม 1.นางสาวธิดาทิพย์ พรรคพล 2.นายชนาธิป พิสุทธิ์เสรีวงศ์ 3.นายณัฐวัตน์ วันดี

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708225676135350/

Youtube https://youtu.be/dc9PhSf51js


 ►  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสั้นเรื่อง My daughter

ที่ปรึกษา อาจารย์กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร

สมาชิกในทีม 1.นางสาวปานตะวัน ตรงมณีธรรม 2.นางสาวอัยรินทร์ ฉายประเสริฐ 3.นางสาวสิริณัฏฐ์ ลิมปกาญจน์ภา

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707506612873923/

Youtube https://youtu.be/H8id7nL7Qro


 ►  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หนังสั้นเรื่อง ต้น

ที่ปรึกษา อาจารย์ ศรัทธา แสงทอน

สมาชิกในทีม 1.นายปัญญา ชู 2.นางสาวอริสรา ธีรจิตต์ 3.นางสาวพิชญาภา วิมุกตายน

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708346542789930/

Youtube https://youtu.be/BDEO6KDOU9g


 ►  รางวัลชมเชย

1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสั้นเรื่อง Lhong and Found - หลงแอนด์ฟาวด์

ที่ปรึกษา อาจารย์ อุรุพงศ์ รักษาสัตย์

สมาชิกในทีม 1.นายอธิศีล อาศัย 2.นางสาวปภัสรา เทียนพัด 3.นายธนศิลป์ มีเพียร

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708238062800778/

Youtube https://youtu.be/rSVJswmK9ZY


2) มหาวิทยาลัยศิลปากร หนังสั้นเรื่อง ธนัทหันคอไม่ได้

ที่ปรึกษา อาจารย์ วรฐ กายูรวัฒน์

สมาชิกในทีม 1.นายกิตติภัทร สกุลบริรักษ์ 2.นายธีรภัทร ประภัศร 3.นายจีรภัทร ธนะเดช 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707645719526679/

Youtube https://youtu.be/WZnMZ13bZho


3) มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร หนังสั้นเรื่อง ขวัญข้าว 

ที่ปรึกษา อาจารย์ปิยะนันท์ ปลื้มโชค 

สมาชิกในทีม 1.นางสาวประทุมทอง วิไลย์ 2.นายกฤษฏา จันทราช 3.นางสาววีรญา ศรีวิไล 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707812136176704/

Youtube https://youtu.be/HGQYQ_FeCJI


4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสั้นเรื่อง ใครผิด

ที่ปรึกษา อาจารย์ อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย

สมาชิกในทีม 1.นายธนรัมร์ เปรมบุญ 2.นายอัลฟารุด มะดอรอ 3.นายพุทธิพงษ์ คงธิติเลิศ

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708586089432642/

Youtube https://youtu.be/eOBxGZyR4IM


5) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนังสั้นเรื่อง Lock in love ปลดล็อคให้หลงรัก

ที่ปรึกษา อาจารย์ภัทรภร เสนไกรกุล 

สมาชิกในทีม 1.นายอภิสิทธิ์ นาถมทอง 2.นายนาวา ภิญโญยาง 3.นางสาวอรสา ศรีดาวเรือง 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708125636145354/

Youtube https://youtu.be/9ceQEOv57XU


6) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หนังสั้นเรื่อง นิทานก่อนนอน

ที่ปรึกษา อาจารย์นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์ 

สมาชิกในทีม 1.นางสาวอัญชนก หาบุญพาด 2.นางสาวธารินี ถนอมนุช 3.นางสาวจิตสุภา ยิ้มเพ็ชร์

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707926626165255/

Youtube https://youtu.be/ui308wUUuDM


7) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หนังสั้นเรื่อง Isn't Exam

ที่ปรึกษา อาจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ 

สมาชิกในทีม 1.นายนุรดีน กาซอ 2.นายวิทวัส ดารากัย 3.นายมูฮัมมัดฟุรกอน อาแวบือซา 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707408489550402/

Youtube https://youtu.be/KmuxHJzeOFg


8) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หนังสั้นเรื่อง ลับหลัง

ที่ปรึกษา อาจารย์สิทธิกร เทพสุวรรณ 

สมาชิกในทีม 1.นางสาวซัลมา เป็นสุข 2.นายซันนูซี การีจิ 3.นายซาอีด หัตถ์ละเอียด 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707798429511408/

Youtube https://youtu.be/X7PDCZN6QeM


9) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนังสั้นเรื่อง จุดเริ่มต้น (Starting point)

ที่ปรึกษา อาจารย์หัสพร ทองแดง 

สมาชิกในทีม 1.นาย พีรดนส์ รักคิด 2.นาย กันต์พล เเสงสินธุ์ 3.นาย ธนกร ไพฑูรย์ 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708979769393274/

Youtube https://youtu.be/cjtYxV_Ufjs

 ►  รางวัล Popular Vote

1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม หนังสั้นเรื่อง พรหนึ่งข้อ

ที่ปรึกษา อาจารย์ธีรพันธ์ ชนาพรรณ 

สมาชิกในทีม 1.นางสาวสิราวรรณ เผือกเพี้ยน 2.นางสาวนภัสสร จิระศิริโชติ 3.นายณัฐภัท กปิลกาญจน์

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708339242790660/

Youtube https://youtu.be/ZdMD7_0P4oI


2) มหาวิทยาลัยศรีปทุม หนังสั้นเรื่อง คนโดนของ

ที่ปรึกษา อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ

สมาชิกในทีม 1.นายกิตติภพ ทองประเสริฐ 2.นายศรัณย์ อภิหรรษากร 3.นายไชยวัฒน์ ชะนะชัย

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1708694606088457/

Youtube https://youtu.be/_YZ3yHhuR0c


3) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนังสั้นเรื่อง เน็ตไอดอล No!!

ที่ปรึกษา อาจารย์หัสพร ทองแดง 

สมาชิกในทีม 1.นายอนุกูล สีคร้าม 2.นางสาวสุชญา สารภักดิ์ 3.นางสาวสุพัตรา ทวีพัฒน์ 

รับชมผลงานผ่าน Link ด่านล่าง

Facebook https://www.facebook.com/1640248516266400/videos/1707743679516883/

Youtube https://youtu.be/gRZ0lfgFXRs


ราคา : 0.00 บาท

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ติดต่อ :

คุณ :
อีเมล์ : fai0904380847@hotmail.com
โทร :
จังหวัด :

ข้อมูลประกาศ :

ความต้องการ : แนะนำ
สภาพ : สินค้าใหม่
ลงประกาศเมื่อ : 07/04/2560
อัพเดตล่าสุด : 07/04/2560
วันหมดอายุ : 06/07/2560 หมดอายุแล้ว
IP : 183.88.xx.xxx
จำนวนคนดู : 344

ประกาศอื่นๆ ของเจ้าของประกาศนี้ :แสดงซ่อน


รายการความคิดเห็น [Refresh]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น อ่าน | ปิด
กฎกติกาการเขียนและแสดงความคิดเห็น

1. การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร

3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่องใดๆที่แสดงความคิดเห็น หรือเป็นข้อความส่วนตัว (PM) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในเว็บนี้ และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น และไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น 

4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน

5. การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในเว็บนี้ ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม

6. เนื้อหาและความคิดเห็นในเว็บนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก 

7. ไม่อนุญาติให้ใช้เว็บนี้ในการเผยแพร่ หรือหารายได้จำพวกธุรกิจเครือข่าย หรือ MLM ที่เข้าข่ายหลอกลวงประชาชน หรือผิดกฎหมาย

8. เว็บนี้ที่ทำเพื่อส่งเสริมธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต(Ecommerce) หรือผู้ให้บริการโฆษณาอื่นๆ หรือประกาศด้านอื่นๆ จากในช่องทางปกติ มาสู่ช่องทางด้าน Internet Marketing เว็บนี้สร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมในการเปิดร้านขายของโดยทั่วไป, 

9. การขายสินค้าที่ไม่ปรากฎว่ามีจริง หรือหลอกลวงผู้จะซื้อ ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถใช้สิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที  และจะลบกระทู้สินค้าได้โดยไม่มีการตักเตือนล่วงหน้า  และหากทางทางทีมงานเว็บเห็นว่าสิ่งใด กระทู้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกท่านอื่น หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเว็บไซต์ การตัดสินใจของผู้ดูแล เว็บไซต์ถือเ็ป็นเด็ดขาด 

10. ไม่อนุญาติให้สมัครสมาชิกเพื่อคอมเมนต์เพื่อสแปมผู้อื่น หรือตั้งกระทู้ขายสินค้าหลอกลวงสแปมในเว็บนี้

11. ขอสงวนสิทธิ์ลบกระทู้ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำ SEO (Search Engine Optimization) เป็นจุดประสงค์หลัก


แบบฟอร์มกรอกความคิดเห็น

ความคิดเห็น/สอบถาม แจ้งลบประกาศ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน

เปลี่ยนรหัส